Pre základné školy

Jednorazová návšteva

Prítomnosť špeciálneho psa má pre deti veľký význam. Je to forma zážitkového vzdelávania, pričom všetky aktivity majú niekoľko úrovní – a to bez ohľadu na vek, povahu či úroveň dieťaťa. Závisí od učiteľa, ako prítomnosť špeciálneho psa využije vo vyučovacom procese, na aký predmet a na aký účel. Ciele môžu byť rôzne, ale vždy sa zohľadňujú aj učebné osnovy.

Edukácia – oživenie vyučovania s efektom dlhodobejšieho zapamätania informácií počas „hodiny so psíkom“. Využitie psa je vhodné na predmete etickej výchovy (pravidlá slušného správania), prírodovedy (živá pomôcka), čítania (so zapamätaním), cudzieho jazyka (povely psovi v cudzom jazyku), ale aj matematiky (ako to ten pes vyriešil?). Prítomnosť psa je súčasťou učebných osnov.
Je dokázané, že deti sú počas takýchto hodín schopné dlhšieho sústredenia a koncentrácie. Sú taktiež zručnejšie v rečovom prejavovaní. Zakríknuté deti dokážu počas prítomnosti psa prekonať ostych a strach z neúspechu či posmechu.

Sociabilita – rozvoj sociálnych zručností, zvýšenie empatie, vnímavosti a spolupráce s okolím, zníženie napätia v triede, riešenie konkrétneho problému medzi deťmi (rešpektovanie inakostí), zníženie stresu (napr. zo zmeny učiteľa), posmelenie detí na okraji komunity (psy nerobia rozdiely v značkovom oblečení, účese, ani pri najnovších mobiloch). Pes v triede spôsobuje uvoľnenejšiu a priateľskejšiu atmosféru a žiaci spravidla bývajú otvorenejší. A s tým je spojený efekt radosti z prijímania nových vedomostí a zo samostatného procesu učenia, ale i väčšia tolerancia a ohľaduplnosť medzi sebou. Pes vie zvýšiť v triede tímového ducha zvolením vhodných aktivít.

Prevencia – návšteva psa v triede môže byť zameraná na program prevencie útokov psov na ľudí. Informácie o chovaní a rozmýšľaní psov žiakom ponúkajú „pohľad z druhej strany“. Rozprávanie sa o nepísaných, ale platiacich zákonoch v psej ríši, o reči tela, o empatii, o medzidruhovom spolužití a s ním prinášajúce nedorozumenia. Na konkrétnych príkladoch si povieme, ako sa správne zachovať v situáciách, ktoré nás môžu kedykoľvek stretnúť.

Psíkovia sú prítomní počas jednej vyučovacej hodiny. Príprava koncepcie hodiny so psíkom prebieha medzi učiteľom a canisterapeutom už vopred a to buď osobne alebo mailom. Je dôležité vedieť, aký prioritný cieľ a efekt má prítomnosť psa priniesť.


 

 

Pravidelné návštevy

Medzi najvhodnejšie vyučovanie predmety pre opakované návštevy patrí etická výchova, ktorá ponúka najväčšiu variabilitu tém zameraných na sociálne zručnosti. Tematické okruhy môžu na seba nadväzovať a môžu byť spojené s pamäťovými hádankami a vývojovými udalosťami. Témy môžu byť zamerané na akúkoľvek oblasť života, pričom pes slúži na premostenie týchto tém. Či už je to agresia, rozmnožovanie, pôrod, smrť, emócie alebo situácie, s ktorými si nevieme rady, ale ktoré skôr či neskôr prídu. Žiaci sa tak prirodzene dozvedajú o živote a spolunažívaní, o slede udalostí, učia sa spoločne pravidlám slušného správania a komunikácie, rešpektovania inakostí, trpezlivosti a empatii. Zo začiatku je táto ohľaduplnosť zameraná na psa, postupne sa však pretavuje aj na ďalšie zvieratá, ľudí či životné prostredie. Pes žiakom prináša spontánnu motiváciu, ktorá je vo vzdelávaní kľúčová.

Prítomnosť psa sa dá využiť aj na iných predmetoch, napr. prírodovedy ako živá pomôcka pre anatómiu – oboznámenie sa s prácou s encyklopédiou na tému kostra, svaly, tráviaci systém, krvný obeh a pod., kedy deti pracujú v tímoch. Na hodinách čítania – s dôrazom na zapamätanie, či na prednes a intonáciu, pričom pokroky detí sú zjavné nielen pri čítaní, ale aj v iných oblastiach (nárast sebavedomia, zlepšenie statusu v triede, sebaúcta a pod.) Výučba cudzieho jazyka sa dá využiť nielen na povely, ale aj na čítanie textu o danom psovi s následnými hádankami, na časti tela psa, či na rozhovor s canisterapeutom v cudzom jazyku.

Je dokázané, že deti sú počas takýchto hodín schopné dlhšieho sústredenia a koncentrácie. Sú taktiež zručnejšie v rečovom prejave. Zakríknuté deti dokážu počas prítomnosti psa prekonať ostych a strach z neúspechu či posmechu. Pes v triede spôsobuje uvoľnenejšiu a priateľskejšiu atmosféru a žiaci spravidla bývajú otvorenejší. A s tým je spojený efekt radosti z prijímania nových vedomostí a zo samostatného procesu učenia, ale i väčšia tolerancia a ohľaduplnosť medzi sebou.
Využíva sa najmä to, že pes nesúdi, ani nerobí rozdiely a spontánne reaguje na žiaka, bez ohľadu na to, či má okuliare, pehy, alebo odstávajúce uši. Nie je zriedkavosťou, že sa pri psovi majú možnosť prekvapivo prejaviť žiaci, ktorí v iných oblastiach zaostávajú alebo sú predmetom posmechu spolužiakov.

Naše návštevy sa dajú použiť ako nástroj s mnohorakým využitím aj v medzičase, napr. pri prílišnom hluku v triede (akoby sa tu asi teraz cítil psík?), pri prílišnom presadzovaní sa, či skákaní do reči (aj na psíka môže naraz hovoriť len jeden), alebo ako motivačný prostriedok (predstav si, ako to nahlas prečítaš psíkovi, keď príde) a pod.

Psy sú prítomní počas jednej vyučovacej hodiny a sú súčasťou učebných osnov. Frekvencia stretnutí, vyučovací predmet a príprava koncepcie hodiny je dohodnutá vopred medzi učiteľom a canisterapeutom osobne alebo mailom. Je dôležité vedieť, aký prioritný cieľ a efekt má prítomnosť psa priniesť. Pravidelné návštevy psíkov je možné realizovať aj vrámci školskej družiny či školského klubu.


 

 

Špeciálne dni

Prostredníctvom špeciálnych psov máte možnosť ozvláštniť Medzinárodný deň detí, Svetový deň zvierat, Deň Zeme, Školu v prírode, Deň ochrany človeka a prírody, či nejaký ďalší deň spojený s inou udalosťou. Žiaci ocenia zaradenie kynologických ukážok, či priblíženie práce canisterapeutického psa. Väčšinou takého akcie prebiehajú v exteriérových podmienkach a pri väčšom počte divákov. Interakciu priamo so psom preto nie je možné umožniť všetkým žiakom a tak sú aktivity viac zamerané na edukáciu a na rôzne hádanky, súťaže a kvízy. Pri menších skupinách je možné zaradiť aj pohybovo-športové aktivity.

Ukážky a následné spoločné aktivity trvajú približne 30 – 45 minút. Pre školy v prírode je možné po dohode upraviť nastavenie aktivít aj časové rozmedzie.