Pre profesionálne zariadenia

Svoje služby ponúkame pre: nemocnice, domovy dôchodcov, detské domovy, denné stacionáre, špeciálne základné školy, centrá sociálnych služieb, diagnostické centrá, rehabilitačné zariadenia, logopedické, psychiatrické ambulancie, a pod.
Pre zrozumiteľnosť budeme ďalej hovoriť len o klientoch, hoci môže ísť rovnako o pacientov, zverencov a pod.

 

Skupinové aktivity

Cieľom takýchto stretnutí je vytrhnutie klientov z monotónnosti. Pozitívne prežívanie, emocionálne naviazanie a fyzické prežívanie blízkosti špeciálneho psa má blahodárny účinok na ich psychický stav. Výskumy preukázali, že počas pravidelných návštev zvieraťa sa v zariadení znižuje spotreba liekov a technických pomôcok, zvyšuje sa spolupráca s personálom, komunikácia medzi klientmi a výrazne sa znížili prejavy frustrácie, agresie a apatie. Aktivity sú šité na mieru každej skupine tak, aby prinášali maximálny efekt nielen pre skupinu, ale tiež pre každého jednotlivca. Najčastejším cieľom býva „len“ radosť (ťažko merateľná), aktivizovanie klientov, pozornosť, fyzický kontakt, záujem o seba navzájom, zvýšenie komunikácie a sebaúcty.

Pes mnohokrát slúži ako téma rozhovorov mimo našich stretnutí medzi klientmi, ale i medzi klientom a personálom.

Skupinových aktivít sa vždy klienti zúčastňujú dobrovoľne. Ich výber usmerňuje odborný pracovník profesionálneho zariadenia na základe aktuálneho zdravotného a psychického stavu. Je však vhodné usilovať o homogénnosť skupiny.

Počet klientov by nemal presiahnuť desať, pričom platí pravidlo, čím menšia skupina, tým väčšie spektrum úrovne klienti môžu mať. Stretnutia prebiehajú spravidla dva alebo štyrikrát mesačne, v rovnaký čas. V rámci zariadenia je vyhradená jedna miestnosť, kde sa stretnutia pravidelne uskutočňujú. Stretnutiam predchádza komunikácia s odborným pracovníkom zariadenia, aby sa špecifikovala frekvencia stretnutí, dĺžka cyklu, ale aj výber klientov do skupiny a najvhodnejšie zvolenie aktivít. Odborný pracovník je prítomný počas každej návštevy.

Stretnutie trvá približne 45 minút, maximálne 60 minút.


 

 

Individuálne aktivity

Pre človeka pripútaného na lôžko, pre traumatizovaného pacienta po úraze, pre hendikepovaného alebo emocionálne frustrovaného klienta sú návštevy špeciálneho psa často tak významné, že frekvencia stretnutí býva jeden alebo dvakrát do týždňa. Aktivity prebiehajú zväčša návštevnou formou a podľa druhu profesionálneho zariadenia a typu klientov buď v samostatne určenej miestnosti, alebo priamo na izbách a pri lôžkach klientov. Počas stretnutí je vždy prítomný odborný pracovník zariadenia, s ktorým veľmi úzko spolupracujeme.

Na základe dohody s odborným pracovníkom môže byť plný čas venovaný jednému klientovi, alebo v skrátenej forme postupne viacerým. Vždy sa prihliada na aktuálny stav klienta a hoci by mal plnú pozornosť a starostlivosť a „celého psa len pre seba“ hoci len na päť minút, maximálne sa snažíme o čo najväčšie naplnenie jeho potrieb. Emocionálnych, sociálnych, verbálnych či fyzických. Aktivizácia klienta v zariadení prostredníctvom špeciálneho psa je spontánna a výraznejšia v porovnaní s inými prostriedkami (hrubá a jemná motorika). Pohladenie, pozornosť, trénovanie a odmeňovanie psa klienta ukotvuje v prítomnosti a odbremeňuje ho od bolestivej minulosti či strachu z budúcnosti.

Celková dĺžka aktivít by nemala presiahnuť 60 minút.


 

 

Skupinová terapia

Ak v canisterapii hovoríme o terapii, vždy máme na mysli konkrétny cieľ, ktorý sledujeme a ktorému vo vyhradenom čase podriaďujeme výber všetkých činností. Môže ísť o rehabilitáciu, o vzbudenie motivácie či spolupráce medzi klientmi, o zníženie napätia v skupine, či o zlepšenie sociálnych väzieb v skupine. Tak môžeme pracovať so skupinou seniorov, s deťmi zdravými či hendikepovanými, ako aj s dospelými klientmi s rôznym postihnutím. V takýchto skupinách často dochádza ku konfliktom, nedorozumeniam, agresii z frustrácie a nedostatku empatie. Špeciálny pes slúži na zmenu atmosféry v skupine, na uvoľnenie klientov a na zvýšenie ochoty pracovať na danom cieli (ukázať sa pred psom). Mnohokrát si klienti ani nevšimnú, aké úsilie vynaložili na svoje pokroky. Ak sa majú zdokonaliť napr. v hrubej motorike, úlohy zamerané na spoluprácu so psom plnia hravou formou a bezbolestne. V závislosti od zariadenia a typu klientov platí, že odborný pracovník spolu s canisterapeutom citlivo vyberá klientov a ich počet do skupiny. Na základe odborného posudku sa spoločne stanovia ciele a čas, vyhodnocuje sa každá terapia zvlášť a rovnako aj celý cyklus stretnutí. Materiály sa stávajú súčasťou dokumentácie klienta, resp. profesionálneho zariadenia.

Dĺžka stretnutí trvá približne 45 minút, maximálne 60 minút.


 

 

Individuálna terapia

Terapiou rozumieme podriadenie všetkých činností spojených so špeciálnym psom konkrétnemu cieľu a času, za ktorý máme daný cieľ dosiahnuť. Terapii predchádza vypracovanie anamnézy a odborný posudok s individuálnym plánom, ktorý vypracoval odborník (logopéd, sociálny pracovník, psychológ, špeciálny pedagóg, fyzioterapeut a pod.). V spolupráci s odborným pracovníkom zariadenia vopred plánujeme priebeh canisterapie a voľbu jednotlivých aktivít spojených so špeciálnym psom.

Počas stretnutí sú vždy prítomní štyria: odborný pracovník, ktorý klienta dobre pozná a zodpovedá zaňho, klient, canisterapeut, ktorý zodpovedá za psa a špeciálny pes – terapeut. Stretnutia nerušene prebiehajú v miestnosti na to určenej. V závislosti od zariadenia, klienta a cieľu, sú citlivo, ale dôsledne volené aktivity tak, aby terapia prinášala nielen efekt dosiahnutia cieľu, ale zároveň pozitívne emocionálne prežívanie klienta. Citové naviazanie klienta na psa je nezanedbateľnou súčasťou terapie a zvyšuje šancu na úspech.

Konkrétne oblasti pozitívne ovplyvňované canisterapiou: jemná motorika, hrubá motorika, priestorová orientácia, kognitívne schopnosti, koncentrácia, sociabilita, pamäť, logopédia a rečové zručnosti, eliminácia citovej deprivácie, odbúravanie strachu zo psov, rozvoj komunikácie, uvoľňovanie spazmov, relaxácia a celkové zkľudnenie, rozvoj sebaobslužných činností, rozvoj hmatu, sluchu, orientácia v čase, podpora rekonvalescencie,…

Z každého stretnutia sa vypracováva záznam z priebehu terapie – ako odborným pracovníkom, tak aj canisterapeutom. Po skončení cyklu sa celá terapia vyhodnotí a zmeria sa miera dosiahnutia výsledkov. Dokumentácia sa stáva súčasťou osobnej zložky klienta.

Dĺžka stretnutí trvá približne 45 minút.