Formy Canisterapie

AAA (Animal Assisted Activities) – Aktivity za pomoci zvierat

Poskytujú príležitosť pre spontánny kontakt človeka a psa zameraný na zlepšenie kvality života, rozvoj, motivačný, výchovný, odpočinkový alebo terapeutický prospech.

Plán býva spravidla integrovaný do existujúcich voľnočasových aktivít.

Záznamy si vedie len canisterapeut pre vlastné účely.

Ciele nemusia, ale i môžu byť definované. Napr. Zlepšenie komunikácie, pohyblivosti, motivácie, odbúravanie stresu, uzavretosti, nečinnosti.

Hlavným cieľom je celková aktivizácia klienta a jeho zvýšenie kvality života.

AAT (Animal Assisted Therapy) – Terapia za pomoci zvierat

Je cielený kontakt človeka a zvieraťa zameraný na zlepšenie psychického alebo fyzického stavu klienta.

Musí vždy sledovať konkrétny cieľ. Ten definuje personál, ktorý pozná celkové ciele liečby alebo rehabilitácie. Terapia je ucelená, systematická a výsledky sú merateľné.

Canisterapeutický tím je súčasťou tímu odborných pracovníkov = lekárov, terapeutov, ošetrujúceho personálu, sociálnych pedagógov, špecialistov, atď. a stáva sa tiež súčasťou terapeutického procesu.

Záznamy sa stávajú súčasťou záznamov klienta.

AAE (Animal Assisted Education) – Vzdelávanie za pomoci zvierat

Je spontánny alebo cielený kontakt človeka a zvieraťa zameraný na rozšírenie alebo zlepšenie výchovy, vzdelávania, znalostí a sociálnych schopností.

Ciele definuje pedagogický personál v spolupráci s canisterapeutom. Ciele sú väčšinou stanovené pre skupinu študentov (osvetová forma prednášok, besedy, ukážky, zážitkové vzdelávanie a pod.), ale môžu byť aj individuálne.

Plán je súčasťou existujúcej školskej osnovy, využíva sa najmä v školách (ako sa chovať v prítomnosti psíka, prírodoveda – anatómia psa, motivácia k výuke, poruchy učenia a pod.)

Oživenie vyučovacieho procesu s dlhodobým pozitívnym efektom. Prináša radosť z prijímania nových vedomostí a zo samostatného procesu učenia, deti sú otvorenejšie.

AACR (Animal Assisted Crisis Response) – Krízová intervencia za pomoci zvierat

Je spontánny kontakt psa a človeka, ktorý sa ocitol v krízovom prostredí, napr. pokus o samovraždu, prírodné katastrofy, dopravné nehody, horská záchranná služba,..

Cieľom je odbúranie stresu a zlepšenie stavu klienta. Vždy ide o snahu stabilizovať situáciu, pričom je canisterapeutický tím súčasťou integrovaného záchranného systému alebo krízového štábu.

Interakcia je časovo obmedzená, nevyhnutnosťou sú dostatočné skúsenosti psa aj canisterapeuta a vzdelanie.